10.05.2022

Η ΕCO WORKS αναδείχθηκε μειοδότης στο διαγωνισμό του Δήμου Ιλίου Αττικής για το έργο «Καθαρισμός – Αποψίλωση κοινόχρηστων χώρων και οικοπέδων του Δήμου προς πρόληψη πυρκαγιών» προϋπολογισμού 28.425,00 € πλέον ΦΠΑ 24%. Η σχετική Σύμβαση υπογράφηκε σήμερα και οι εργασίες είναι σε εξέλιξη.

Create your account