12.01.2022

Για τα απόβλητα από τις εργασίες κατασκευής έργων πρασίνου, η ECO WORKS συνεργάζεται με το  εγκεκριμένο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ) «Ανακύκλωση ΑΕΚΚ Αττικής ΑΕ». Για το 2021, παραδόθηκαν προς ανακύκλωση και αξιοποίηση 4.895 τόνοι προϊόντων εκσκαφών.

Create your account