ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ – ΑΡΔΕΥΣΗ

Η σύμβαση του έργου υπεγράφει το έτος 2017 με ανάθεση από τον ανάδοχο «J. & P. ABAΞ ΑΕ»

Περιελάμβανε την εγκατάσταση πρωτεύοντος δικτύου άρδευσης, δηλαδή την Γεώτρηση, τις Δεξαμενές καθώς και το Αντλιοστάσιο πρωτεύοντος δικτύου σωληνώσεων και αγωγών με βάνες κλπ.

Στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία και σε μικρότερο προϋπολογισμένο χρόνο εκτέλεσης και παράδοσης του έργου.

Create your account